Zbrojenie minimalne elementów żelbetowych:

Zbrojenie minimalne elementów zgodne z PN-EN 1992-1-1.


Elementy ściskane:

As,min= 0.10 NEd / fyd ≥ 0.002Acb: [mm]
h: [mm]
NE,d: [kNm]


Elementy zginane:

As,min=0.26 (fctm/fyk) bd ≥ 0.0013btdb: [mm]
h: [mm]
a: [mm]


Elementy ścinane, strzemiona:

As,min=0.08 (√fck/fyk) sbwb: [mm]
s: [mm]
sinα: [-]


Minimalne zbrojenie ze względu na zarysowanie.

Jeżeli wymaga się sprawdzania rys, to w elementach należy zaprojektować zbrojenie rozciągane mające przyczepność do betonu w ilości nie mniejszej od minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie. Wymagane pole zbrojenia można obliczać ze wzoru (7.1). W profilowanych przekrojach poprzecznych jak belki teowe i dźwigary skrzynkowe, minimalne zbrojenie powinno się określać dla poszczególnych części przekroju (środników, półek). Minimalne zbrojenie wyznacza się ze wzoru:


As,min=k kc fct,eff (Act/ σct)

As,min - minimalne pole przekroju stali zbrojeniowej w strefie rozciąganej,
A ct - pole przekroju strefy rozciąganej betonu (część przekroju tuż przed pojawieniem się rysy),
σ ct - wartość bezwzględna maksymalnego dozwolonego naprężenia w zbrojeniu, jakie występuje tuż po wystąpieniu rysy,
k - współczynnik zależny od wpływu nierównomiernych, samorównoważących się naprężeń w przekroju, wywołanych odkształceniami wymuszonymi,
k c - współczynnik zależny od rozkładu naprężeń w przekroju w chwili bezpośrednio poprzedzającej zarysowanie oraz zmiany ramienia sił wewnętrznych,
f ct,eff - wytrzymałość na rozciąganie w chwili zarysowania,Literatura:

[1] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[2] M.Knauff, A.Golubińska, P.Knyziak - Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń, 2013.