Ociążenia, kombinacje podstawowe wg PN-EN

Stany graniczne nośności - kombinacje podstawowe.

W PN-EN-1990 wyróżnia się cztery rodzaje stanów granicznych nośności STR (nośność zależna od wytrzymałości materiałów konstrukcyjnych) , GEO (wyczerpanie nośności lub nadmierne odkształcenie podłoża gruntowego), EQU (utrata stateczności konstrukcji lub jej części) , FAT (zmęczeniowe zniszczenie konstrukcji lub jej elementu). Do obliczania żelbetu najczęściej stotuje się stany STR. Wg PN-EN-1990 obliczeniowe efekty oddziaływań Ed na konstrukcje można przedstawić jako:

Ed=ΣγG,j Gk,j "+" γPP "+" γQ,1Qk,1 "+" ΣγQ,i Ψ0,i Qk,i


Gk,j - charakterystyczne oddziaływanie stałe

Pk - charakterystyczne oddziaływanie sprężające

Qk,i - charakterystyczne oddziaływanie zmienne

γG,j - współczynnik częściowy obciążenia stałego

γQ,i - współczynnik częściowy obciążenia zmiennego

Ψ0,i - wsp. dla wartości komb. zmiennego oddział. towarzyszącego

Σ - oznacza łączny efekt oddziaływań


Załącznik krajowy do PN-EN-1990 zaleca, aby przy sprawdzaniu stanów granicznych STR i GEO przyjmować jako miarodajną kombinację oddziaływań mniej korzystną z dwóch podanych poniżej:

Ed=ΣγG,j Gk,j "+" γPP "+" γQ,1Ψ0,1 Qk,1 "+" ΣγQ,i Ψ0,i Qk,i

Ed=ξ ΣγG,j Gk,j "+" γPP "+" γQ,1 Qk,1 "+" ΣγQ,i Ψ0,i Qk,i


ξ - współczynnik redukcyjny dla niekorzystnych obciążeń stałych

Ψ0,1 - wsp. dla wartości komb. głównego oddział. zmiennego


γG,j,sup=1,35 (gdy efekt oddziaływania stałego jest niekorzystny)

γG,j,inf=1,00 (gdy efekt oddziaływania stałego jest korzystny)

γQ,1Q,i=1,50 (gdy efekt oddziaływania zmiennego jest niekorzystny)

γQ,1Q,i=0,00 (gdy efekt oddziaływania zmiennego jest korzystny)

ξ=0,85 (tak aby iloczyn ξγG,j ≈1,15)


Stany graniczne użytkowalności - kombinacje oddziaływań.

Kombinacja charakterystyczna:

ΣGk,j "+" P "+" Qk,1 "+" ΣΨ0,i Qk,i

Kombinacja częsta:

ΣGk,j "+" P "+" Ψ1,1 Qk,1 "+" ΣΨ2,i Qk,i

Kombinacja quasi-stała:

ΣGk,j "+" P "+" ΣΨ2,i Qk,iZalecane wartości współczynnika kombinacyjnego Ψi.

Oddziaływania
Ψ0
Ψ1
Ψ2
KATEGORIA A:
powierzchnie mieszkalne
0,7 0,5
0,3
KATEGORIA B:
powierzchnie biurowe
0,7 0,5
0,3
KATEGORIA C:
miejsca zebrań
0,7 0,7
0,6
KATEGORIA D:
powierzchnie handlowe
0,7 0,7
0,6
KATEGORIA E:
powierzchnie magazynowe
1,0 0,9
0,8
KATEGORIA F:
ruchu pojazdów ≤30kN
0,7 0,7
0,6
KATEGORIA G:
ruchu pojazdów 30kN< P ≤160kN
0,7
0,5
0,3
KATEGORIA H:
dachy
0,0 0,0 0,0
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM
w miejscowościach H > 1000m n.p.m.
0,7 0,5 0,2
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM
w miejscowościach H < 1000m n.p.m.
0,5 0,2 0,0
OBCIĄŻENIE WIATREM
0,6 0,2 0,0Wartości obciążeń użytkowych.


Obciążenia użytkowe w zależności od kategori obciążonych powierzchni wg PN-EN 1991-1-1.

Kat.

Zastosowanie powierzchni

Podkategoria powierzchni

qk[kN/m2]

Qk[kN]

A

powierzchnie mieszkalne, takie jak pokoje wbudynkach mieszkalnych, sypialnie i poczekalnie w szpitalach, sypialnie w hotelach, kuchnie i toalety

stropy

schody

balkony

1,5–2,0*

2,0-4,0

2,5-4,0

2,0-3,0

2,0-4,0

2,0-3,0

B

Powierzchnie biurowe

2,0-3,0

1,5-4,5

C

powierzchnie, na których mogą gromadzić się ludzie (z wyjątkiem powierzchni zdefiniowanych jako kategorie A, B i D)

C1

powierzchnie ze stołami itd. (w szkołach, kawiarniach, restauracjach, stołówkach, czytelniach, recepcjach, poczekalniach itd.)

2,0-3,0

3,0-4,0

C2

powierzchnie z zamocowanymi siedzeniami (w kościołach, teatrach lub kinach, pokojach konferencyjnych, salach wykładowych, salach zebrań, poczekalniach dworcowych)

3,0-4,0

2,5-7,0 (4,0)

C3

powierzchnie bez przeszkód utrudniających poruszanie się ludzi (w muzeach, salach wystawowych), powierzchnie ogólnie dostępne podjazdach kolejowych

3,0-5,0

4,0-7,0

C4

powierzchnie z możliwością ćwiczeń fizycznych (sale taneczne, sale gimnastyczne, sceny)

4,5-5,0

3,5-7,0

C5

powierzchnie ogólnie dostępne dla tłumu (w budynkach ztrybunami, tarasy, dojścia i perony kolejowe)

5,0-7,5

3,5-4,5

D

powierzchnie handlowe

D1

powierzchnie w sklepach sprzedaży detalicznej

4,0-5,0

3,5-7,0 (4,0)

D2

powierzchnie wdomach towarowych

4,0-5,0

3,5-7,0

E

powierzchnie składowania i powierzchnie produkcyjne

E1

powierzchnie składowania towarów z włączeniem powierzchni dostępu, obciążenie ustalane na podstawie wartości podanych wzałączniku A

7,5

7,0

E2

powierzchnie użytkowane do celów przemysłowych, obciążenia ustalane z uwzględnieniem zamierzonego użytkowania i instalowanego maszyny, to efekty oddziaływań należy ustalać zgodnie z PN-EN 1991-3

-

-

F

powierzchnie ruchu i parkowania pojazdów lekkich (≤ 30 kN ciężaru brutto, z liczbą miejsc ≤8, poza kierowcą): garaże, powierzchnie ruchu i parkowania w budynkach, model przyłożenia obciążenia wg rys. 6,2 w [6]

1,5-2,5

10-20

G

powierzchnie ruchu i parkowania średnich pojazdów (≥30 kN, ≤160 kN całkowitego ciężaru pojazdu na dwóch osiach): drogi dostępu, strefy dostępne dla wozów straży pożarnej (rys. 6.2 w normie [6])

5,0

40-90

H

dachy bez dostępu zwyjątkiem zwykłego utrzymania inapraw

≤1,0(0,4)

0,9-1,5(1,0)

I

dachy zdostępem zwarunkami użytkowania, obciążenia użytkowe ustalane zgodnie z ich specyficznym użytkowaniem wg kategorii A-G

wg A-G

wg A-G

K

dachy zdostępem do specjalnych usług, np. lądowiska helikopterów, klasy:

HC1

obciążenie od helikoptera przy starcie Q ≤ 20 kN, wymiar obciążanej powierzchni 0,2 × 0,2m

-

20

HC2

obciążenie przy starcie 20 kN < Q ≤ 60 kN, wymiar obciążanej powierzchni 0,3 × 0,3m

-

60Obciążenie ścianami działowymi

Jeśli konstrukcja stropu pozwala na poprzeczny rozkład obciążeń, zaleca się aby ciężar własny przestawnych ścian działowych, który może być uwzględniany jako obciążenie równomiernie rozłożone qk, był dodawany do obciążeń użytkowych. Wartości charakterystyczne oddziaływań zależą od ciężaru własnego ścian i wynoszą:
- w przypadku przenośnych ścian o ciężarze ≤ 1,0 kN/m długości ściany: qk=0,5kN/m2
- w przypadku przenośnych ścian o ciężarze ≤ 2,0 kN/m długości ściany: qk=0,8kN/m2
- w przypadku przenośnych ścian o ciężarze ≤ 3,0 kN/m długości ściany: qk=1,2kN/m2
Cięższe ściany należy projektować z uwzględnieniem położenia i kierunku usytuowania oraz rodzaju konstrukcji stropu.Literatura:

[1] PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

[2] PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach.

[3] PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[4] M.Knauff, A.Golubińska, P.Knyziak - Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń, 2013.